Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

klauzula informacyjna

Email Drukuj PDF

Polityka bezpieczeństwa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowie Opolskim

 

Klauzula informacyjna

Stosownie do treści art. 12-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ /Dz. Urz. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1/ - dalej: RODO, niniejszym informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim ul.Osiedle Zakładowe 7 46-050 Tarnów Opolski , zwana dalej „Administratorem”.
 • Z Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych Anetą Gierłach można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub poczty tradycyjnej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim Administrator je pozyskał i w zakresie niezbędnym do:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze /na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO/,
  • wykonania umowy z Administratorem /na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO/.

 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach i na podstawie wskazanych w ust. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych są:
  • podmioty upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych /tzw. podmiot przetwarzający/,
  • inne podmioty, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania/ przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

 • Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim Administrator je pozyskał, niezbędny do na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, a także po jego zrealizowaniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych osobowych /w szczególności archiwizacji/ lub okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez Administratora roszczeń wobec Pani/Pana lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami wobec Administratora.

 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do swoich danych osobowych,

 • sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe,

 • uzupełnienia niekompletnych swoich danych osobowych /z uwzględnieniem celów przetwarzania/, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

 • usunięcia swoich danych osobowych, przy czym Administrator, za wyjątkiem określonym w art. 17 ust 3 RODO, ma obowiązek ich usunięcia gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- zgoda, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO została cofnięta, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

- wnosi Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pani/Pan  sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

- dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

-  dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO;

 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

- kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a  sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Pan do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

-  wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pani/Pana sprzeciwu.

 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu także prawo do:
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w sytuacji gdy przetwarzanie:

- jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 • otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych, które zostały dostarczone Administratorowi,
 • przesłania swoich danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

 • żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody /tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO/, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych nie będzie możliwe:

- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

- zawarcie czy też wykonanie umowy.

 • Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Szukaj na stronie

Katalog oraz GIG

 

Linki

Grafika losowa

image221.jpg

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 1118
Zakładki : 1
Odsłon : 737348

Licznik odwiedzin

604053
DzisiajDzisiaj65
WczorajWczoraj812
Wizyt w tygodniuWizyt w tygodniu65
Wizyt w miesiącuWizyt w miesiącu14993
Łącznie wizytŁącznie wizyt604053

Zapytaj Bibliotekarza